POLITYKA PRYWATNOŚCI Aplikacji „TV Apka”

Niniejsza Polityka Prywatności określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej „TV Apka”, umożliwiającej oglądanie programów i filmów (zwanej dalej „Aplikacją”), udostępnianej za pośrednictwem sklepu internetowego Apple Store(szczegółowe zasady Polityki Prywatności stosowanej przez Apple znajdą Państwo pod adresem: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/data/pl/apple-store-app/, https://www.apple.com/pl/legal/privacy/data/).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nasza Wizja z siedzibą w Mielcu przy ul. Batorego 20, 39-300 Mielec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000524435, REGON: 14745985900000, NIP: 7010443085 (dalej jako „FNW” lub „Administrator”).

 1. Zakres przetwarzanych Danych osobowych

Dane osobowe (zwane dalej „Danymi” lub „Danymi osobowymi„) – oznaczają wszelkie informacje dotyczące użytkownika Aplikacji (zwanym dalej „Użytkownikiem”), które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Użytkownika, np. imię i nazwisko, identyfikator użytkownika Aplikacji (tzw. user ID), informacje o lokalizacji, identyfikatory internetowe (wskaźniki działań Użytkownika w Aplikacji) lub inne informacje dotyczące Użytkownika.

Administrator może zbierać Dane w inny sposób, niż bezpośrednio od Państwa. W szczególności Administrator może zbierać Dane od Państwa dostawców usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Operatorzy”), którym udostępnili Państwo dane osobowe w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Administrator zbiera Państwa Dane w ten sposób wyłącznie wówczas, kiedy jest to dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę.

Operatorzy pozostają niezależnymi administratorami Państwa danych osobowych. Oznacza to, że Administrator nie decyduje o przyjętych przez nich sposobach i celach przetwarzania danych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z politykami prywatności Operatorów w celu zasięgnięcia informacji na temat przetwarzania przez nich Państwa danych osobowych.

 1. dane w postaci nazwy użytkownika, służącej Państwu do zalogowania się w Aplikacji (nazwa użytkownika/nick/login), a także dane takie jak imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, wiek, wizerunek (zdjęcie profilowe) oraz wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji przez Państwa albo przez Operatora za Państwa zgodą;
 2. dane dotyczące płatności, dane dotyczące sposobu płatności;
 3. dane o Państwa zakupach za pośrednictwem platformy, pobranych przez Państwa aplikacjach oraz Państwa aktywności w Aplikacji, oglądanych treściach, miejscu używania Aplikacji oraz innych aplikacjach obsługiwanych na Państwa urządzeniu;
 4. dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem tzw. „plików cookies”, tj. dane
  o Państwa aktywności w Aplikacji, dane dotyczące rodzaju, modelu i identyfikatora urządzenia, z którego Państwo korzystają oraz jego oprogramowania, dane o lokalizacji urządzenia (więcej informacji o plikach Cookies znajdą Państwo pod adresem: https://naszawizja.org/polityka-prywatnosci-2/).
 1. Podstawa przetwarzania Danych

Państwa Dane są przetwarzane i przechowywane w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przetwarzanie Danych przez Administratora jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji jak również jej dostosowania do Państwa potrzeb. FNW przetwarza Państwa dane osobowe aby świadczyć Państwu usługę oraz obsługiwać funkcje w Aplikacji, jak również by móc dostosować ofertę Aplikacji do Państwa spersonalizowanych rekomendacji i wysyłać Państwu powiadomienia.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Aplikacji (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 4. w celach marketingowych Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing”.
 1. Korzystanie z Aplikacji przez dzieci

Z Aplikacji mogą korzystać wyłącznie dzieci pod kontrolą rodzica lub innego prawnego opiekuna. Aby samodzielnie korzystać z Aplikacji użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

Użytkownik musi osiągnąć odpowiedni wiek, aby samodzielnie podjąć decyzję o udostępnieniu swoich Danych Administratorowi. Jeżeli Użytkownik ma poniżej 14 lat, zgodę na przetwarzanie jego danych musi wyrazić lub zatwierdzić jego rodzic, opiekun lub inny przedstawiciel prawny.

 1. Okres przechowywania Danych osobowych

Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi w Aplikacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub upływu okresu przez jaki przetwarzanie Danych jest konieczne ze względu na przepisy prawa.

FNW przetwarza Dane także po zakończeniu świadczenia usługi w Aplikacji, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa – w tym przepisy prawa podatkowego. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcy Danych

W związku z korzystaniem z Aplikacji Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności, partnerom technologicznym, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Odbiorcą Danych będzie także właściciel sklepu Apple Store jako odrębny administrator danych, w zakresie w jakim konieczne jest do pobrania Aplikacji ze sklepu Apple Store, uruchomienia Aplikacji lub płatności.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą bezpodstawnie udostępnianym osobom trzecim. Dzięki wprowadzonej kontroli dostępu FNW minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe podawane w formularzach internetowych i w deklaracji członkowskiej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego Danych osobowych do:

 1. żądania od administratora dostępu do Danych, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania dotyczących go Danych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 3. otrzymywania Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz o ile jest to technicznie możliwe, swobodnego przesyłania ich innemu administratorowi oraz prawo do przeniesienia danych innemu Administratorowi (tzw. przenoszenie Danych);
 4. wycofania zgody na przetwarzanie Danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, do czasu jej wycofania
 5. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku żądania przez Użytkownika usunięcia Danych Osobowych Administrator zapewnia dezaktywację konta Abonenta a następnie usunięcie konta i Danych osobowych związanych z takim kontem. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania Danych płatniczych zapewniających ochronę przed oszustwami podczas korzystania z Aplikacji. Administratorem Danych w zakresie każdej płatności dokonanej przez Abonenta, są właściciele platform służących płatnościom, z których to usług korzysta Abonent.

Usunięcie Danych osobowych może być również ograniczone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W szczególności takie ograniczenia mogą obejmować zobowiązanie Administratora do przechowywania usuniętych przez Użytkownika informacji przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazywania takich informacji zgodnie z prawnie ustanowioną procedurą organowi państwowemu. Ponadto Administrator ma prawo ograniczyć prawo do usunięcia w celu ochrony własnych interesów przed wszelkimi roszczeniami prawnymi w ciągu okresu przedawnienia. W przypadku ograniczenia prawa do usunięcia Danych Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Danych wyłącznie do przechowywania.

 1. Marketing

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.

 1. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Więcej informacji o plikach Cookies znajdą Państwo pod adresem: https://naszawizja.org/polityka-prywatnosci-2/

 1. Dane kontaktowe Administratora

Wszelkie pytania oraz wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa Danych osobowych mogą Państwo kierować na adres e-mailowy: biuro@naszawizja.org, bądź zgłaszać telefonicznie pod numerem: +48 530 280 395.

W przypadku naruszenia Państwa Danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące jej wniesienia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Mielec, wrzesień 2023 r.