Ważne!

W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o uzupełnienie formularza akredytacji. Na jego podstawie zgodnie z regulaminem (pobierz i przeczytaj) wystawiona zostanie faktura VAT, która stanowić będzie potwierdzenie i podstawę udziału w konferencji.

Koszt udziału w konferencji jest zróżnicowany, a jego wysokość uzależniona od rodzaju podmiotu zgłaszającego oraz liczby uczestników:

 • Członkowie Fundacji Nasza Wizja 200 zł/brutto/os.
 • Operatorzy usługi FlyMobile 250 zł/brutto/os.
 • Podmioty niezwiązane z Fundacją Nasza Wizja oraz FlyMobile 300 zł/brutto/os.

Do kosztu udziału w konferencji należy doliczyć koszt noclegów, który w przypadku uczestników konferencji jest indywidualny i wynosi:

 • Pokój 1-osobowy 260 zł/brutto
 • Pokój 2-osobowy 350 zł/brutto
 • Pokój 3-osobowy 430 zł/brutto

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.

DANE FIRMY (DO FAKTURY VAT)
DANE UCZESTNIKÓW


Prosimy o uzupełnie danych osób biorących udział w szkoleniu oraz oznaczenie osób delegowanych na szkolenie sprzedażowe poprzez wybór "Tak" w polu szkolenie.
REZERWACJA POKOI


Data przyjazdu:

Data wyjazdu:DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu konferencji Nasza Wizja ( regulamin do pobrania jest tutaj) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 02 Nr101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie swoich oraz zgłoszonych przezemnie danych osobowych uczestników konferencji.Koszty udziału w konferencji

Koszt udziału w konferencji jest zróżnicowany, a jego wysokość uzależniona od rodzaju podmiotu zgłaszającego oraz liczby uczestników:

 • Członkowie Fundacji Nasza Wizja 200 zł/brutto/os.
 • Operatorzy usługi FlyMobile 250 zł/brutto/os.
 • Podmioty niezwiązane z Fundacją Nasza Wizja oraz FlyMobile 300 zł/brutto/os.
Koszty rezerwacji hotelu

Do kosztu udziału w konferencji należy doliczyć koszt noclegów, który w przypadku uczestników konferencji jest indywidualny i wynosi:

 • Pokój 1-osobowy 260 zł/brutto
 • Pokój 2-osobowy 350 zł/brutto
 • Pokój 3-osobowy 430 zł/brutto

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.

Szkolenie

Dnia 2.10 br. zapraszamy na szkolenie sprzedażowe kierowane do pracowników Biur Obsługi Klienta. Temat szkolenia: Jak skutecznie sprzedawać usługi mobilne.

Prowadzący: Aleksandra Najdychor, Sebastian Błaszczykiewicz.

Dzień 1 – 02.10.2017 r.

Sala Pacyfik:

9:00 – 12:00 Przyjazd i rejestracja uczestników
9:30 – 11:30 Panel Usługi GSM w sieci operatora ISP | Prowadzący: Aleksandra Najdychor, Łukasz Biedroński
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 14:00 Panel: Wdrożenie usług telefonii mobilnej u operatora MVNO – aspekty prawne | Prowadzący: Katarzyna Orzeł
14:00 – 14:30 Panel eksperta od finansów – od startupu do…. – modele rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem konkurencyjności na bazie rynku IPS | Prowadzący: Piotr Gawrzyał – zewnętrzny ekspert
14:30 – 15:30 Przerwa na obiad
15:30 – 16:30 Panel warsztatowy AVM – Premiera nowego FritzBox | Prowadzący: Michał Pietrus
16:30 – 17:00 Panel CDN, Szyfrowanie | Prowadzący: Krzysztof Czaja, Krystian Pogoda, Tomasz Furman
17:00 – 18:00 Nowe rozwiązania sprzętowe STB dla telewizji kablowej i IPTV, System monitoringu abonentów | Prowadzący: Krzysztof Czaja, Krystian Pogoda
19:30 – 20:30 Kolacja
20:30 Impreza wieczorna

Sala Atol:

12:00-14:30 Panel szkoleniowy dotyczący sprzedaży usług | Prowadzący: Aleksandra Najdychor, Sebastian Błaszczykiewicz
14:30 – 15:30 Przerwa na obiad
15:30 – 18:00 Panel szkoleniowy dotyczący sprzedaży usług | Prowadzący: Aleksandra Najdychor, Sebastian Błaszczykiewicz

Dzień 2 – 03.10.2017 r.
09:00 – 10:00 Śniadanie
11:00 Pożegnanie uczestników

Organizator zastrzega możliwość zmiany agendy.

W celu pozyskania informacji na temat pakietów sponsorskich prosimy o kontakt:

Burczy Barbara
Tel. +48 506 221 654  

Mail: barbara.burczy@naszawizja.org

REGULAMIN KONFERENCJI

Nasza Wizja 2-3.10.2017r.

 

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników
  i Sponsorów konferencji, której Organizatorem jest Fundacja Nasza Wizja z siedzibą w Warszawie.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator – Fundacja Nasza Wizja z siedzibą w Warszawie (02-013), przy ul. Lindleya 16, wpisana do do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000524435  oraz NIP 7010443085

Konferencja – Konferencja Nasza Wizja organizowana przez Organizatora w dniach 02-03.10.2017 r. w hotelu Magellan w Bronisławów o programie określonym przez Organizatora.

Zgłaszający – podmiot który złożył ofertę zakupu prawa uczestnictwa w Konferencji dla siebie (w przypadku osób fizycznych) lub dla wskazanych przez Zgłaszającego osób.

Uczestnik – osoba fizyczna zarejestrowana na Konferencję przez Zgłaszającego, której udział w Konferencji został terminowo opłacony przez Zgłaszającego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sponsor – przedsiębiorca, który wykupił pakiet sponsorski zgodnie z aktualnym cennikiem sponsorskim Konferencji.

Cennik – zestawienie cen za uczestnictwo w Konferencji przez Uczestników lub Sponsorów.

 1. Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 2. Regulamin wiąże Organizatora, Zgłaszającego, Uczestników oraz Sponsorów.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi Cennik, określający zasady odpłatności za uczestnictwo w Konferencji.
 4. Wszelkie informacje o Konferencji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.naszawizja.org/konferencja.

 

 1. Konferencja
 1. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne.
 2. Merytoryczny przebieg Konferencji określony jest w Programie Konferencji, udostępnianym na stronie internetowej www.naszawizja.org/konferencja zakładka Agenda. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Konferencji do momentu jej zakończenia.
 3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora
 4. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
 1. w przypadku Uczestnika: prawo do uczestnictwa w wykładach, warsztatach i prelekcjach określonych w Programie Konferencji oraz prawo do korzystania z poczęstunku zagwarantowanego przez Organizatora;
 2. w przypadku Sponsora: prawo do świadczeń sponsorskich określonych w Cenniku.
 1. Organizator umożliwia Uczestnikom spotkania z przedstawicielami Sponsorów. Organizator nie decyduje o długości spotkań, oraz nie bierze odpowiedzialności za wyniki rozmów prowadzonych ze Sponsorami.
 2. Wykłady w ramach Konferencji odbywają się według agendy publikowanej w Programie Konferencji. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji dotyczących programu Konferencji.
 3. Organizator zapewnia prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego, laptopa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Użytkowników i Sponsorów, które mogą zostać zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem i miejscami parkingowymi.
 6. Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania w czasie Konferencji. Jednakże na życzenie Uczestnika lub Sponsora dokonuje rezerwacji noclegu.
 7. Koszt noclegu jest kosztem dodatkowym, który zależny jest od wybranego rodzaju pokoju.
 8. Miejsca noclegowe zostaną zarezerwowane na podstawie zaznaczenia odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia bądź wyrażenia takiej woli w mailu zgłoszeniowym.
 9. Lista dostępnych miejsc noclegowych z cenami, zawierającymi VAT 23 %, opublikowana jest na stronie internetowej: www.naszawizja.org/konferencja zakładka Formularz Akredytacji.
 10. Rezerwacji miejsca noclegowego Organizator dokonuje po terminowym uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
 11. Uczestnik lub Sponsor ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z miejsca noclegowego w terminie najpóźniej na 14 dni przed Konferencją. Organizator zachowuje jednak prawo zachowania odstępnego w wysokości 20% wpłaconej kwoty.
 12. Po terminie wskazanym powyżej wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

 • Zapisy na Konferencję
 1. Warunkiem udziału w Konferencji przez Uczestnika jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 1. zgłoszenie chęci udziału Uczestnika w Konferencji, przez wypełnienie przez Zgłaszającego formularza zgłoszeniowego na Konferencję, dostępnego na stronie internetowej Konferencji;
 2. uiszczenia opłaty za udział w Konferencji w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora;
 3. dokonania rejestracji w czasie Konferencji;
 4. używania w całym czasie Konferencji identyfikatora oraz opaski przydzielonych przez Organizatora.
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Konferencję jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zgłoszenia, Zgłaszający zobowiązany jest do podania wskazanych w formularzu danych Uczestników Konferencji, których zgłasza, umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację.
 3. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Termin dokonywania zgłoszeń zostaje wyznaczony przez Organizatora i jest uwarunkowany możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Organizatora oraz ilością osób zainteresowanych udziałem w Konferencji.
 5. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Konferencji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem lub Zamawiającym następuje w chwili dokonania zgłoszenia na Konferencję za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.naszawizja.org/konferencja zakładka Formularz Akredytacji lub przez wysłanie maila na adres biuro@nazawizja.org
 6. Wysokość Opłat wskazana została w Cenniku na stronie www.naszawizja.org/konferencja
 7. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.
 8. Sponsorzy uprawnieni są do uczestnictwa w Konferencji pod warunkiem wykupienia jednego z oferowanych pakietów sponsorskich oraz zawarcia umowy na powyższy pakiet przed Konferencją z Organizatorem.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 10. Zgłaszający upoważnia organizatora do wystawianie faktur VAT, za udział w Konferencji, bez podpisu. Faktury będą przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną.

 

 

 

 1. Zmiany Uczestników
 1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu części Opłaty w wysokości 50% wpłaconej kwoty. W celu uzyskania zwrotu Zgłaszający zobowiązany jest przekazać mailowo informację o wycofaniu się z udziału w Konferencji najpóźniej na 14 dni przed Konferencją.
  W przypadku rezygnacji nadesłanych po tym terminie Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 2. Zgłaszający może dokonać zmiany w liście Uczestników, pod warunkiem zaakceptowania tej zmiany przez Organizatora. W celu dokonania zmiany Zgłaszający zobowiązany jest do złożenia mailowo wniosku zawierającego dane nowego Uczestnika najpóźniej na 14 dni przed datą Konferencji.
 3. Zgłaszający ani Uczestnicy nie są uprawnieni do samodzielnego dokonywania zmiany osób Uczestników. W przypadku próby zarejestrowania podczas Konferencji innego przedstawiciela Zgłaszającego niż wskazany przez niego Uczestnik, Organizator ma prawa do odmowy jego dopuszczenia do udziału w Konferencji.

 

 1. Postanowienia porządkowe
 1. Uczestnicy oraz Sponsorzy zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych ustalonych przez Organizatora, a w szczególności:
 1. noszenia w czasie Konferencji identyfikatorów oraz opasek przydzielonych przez Organizatora i okazywania ich na prośbę personelu konferencyjnego lub ochrony;
 2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 1. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników i Sponsorów, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników i Sponsorów i spowodowane siłą wyższą.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.
 4. Organizator może odmówić wstępu na Konferencję oraz przebywania na niej osobom:
 1. nieposiadającym identyfikatora oraz opaski przydzielonych przez Organizatora;
 2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;
 3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
 4. których zachowanie narusza postanowienia ust. 1 powyżej;
 5. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Konferencji;
 6. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;
 7. niezarejestrowanym na Konferencji imiennie jako Uczestnik, członek ekipy technicznej lub gość;
 8. których dane osobowe nie są zgodne z danymi na identyfikatorze (w takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzenia tożsamości osoby);
 9. których zachowanie narusza Regulamin Konferencji.
 1. W przypadkach wskazanych w pkt. 5 powyżej, Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika lub przedstawiciela Sponsora z terenu Konferencji. W takim wypadku Zgłaszającemu ani Sponsorowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Opłaty.

 

 1. Dane osobowe
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu e-mail oraz nr. telefonu podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Zgłaszającemu oraz Uczestnikom środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje w ramach konkretnej Konferencji, w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników
  i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział
  w Konferencji.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wykonanych podczas Konferencji z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej lub podmiotów zależnych.

 

 • Postanowienia Końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu Zgłaszającemu ani Sponsorom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zasady zastrzeżone w niniejszym Regulaminie dla Uczestników obowiązują również przedstawicieli Sponsorów oraz członków ich ekipy technicznej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2017r.